RFSL Rådgivningen Skåne

Vår vision om hbtq-hälsa i Skåne

RFSL:s syn på hälsa utgår ifrån ett helhetsperspektiv, där människan i sin helhet ses som något mer än summan av de enskilda egenskaperna – etnicitet, sexualitet, kön, ålder, funktionalitet och så vidare. RFSL anser därför att sättet att nå hälsa och livskvalitet på det fysiska, psykiska och sociala området måste bestämmas av individen utifrån den enskildes egna prioriteringar och livsmål.

För att ha en god hälsa måste även en människas sexualitet, sexuella läggning och könsidentitet bejakas och den enskilda människan få stöd i identiteten. Detta är grunden för RFSL:s hälsoarbete. Målet är att underlätta för individen att, utan hälsorisker, ge uttryck för sin sexualitet och sitt kön på det sätt individen själv önskar. Det är självklart för RFSL att hälsoarbetet inte ska bygga på en moraliserande syn på kön och sexualitet.

I Skåne ska hbtq-personers hälsa vara jämlik i jämförelse med befolkningen i allmänhet. Hbtq-personer ska ha tillgång till vård och hälsofrämjande insatser på samma villkor som alla andra och kunna känna trygghet i livet. Hälsofrågor där hbtq-personer kan behöva särskild uppmärksamhet, särskilda villkor eller resurser ska uppmärksammas och åtgärdas av beslutsfattare. Hbtq-personer ska inte diskrimineras, ett bra bemötande ska säkerställas. Fördomar och negativa attityder ska motverkas.

RFSL Rådgivningen Skåne verkar för att synliggöra hbtq-personers livsvillkor i Skåne. Insatserna sker i två parallella spår: dels genom ett stärkande arbete till hbtq-personer, dels genom kompetenshöjande och attitydfrämjande insatser till samhället i stort.